Model: Sara Sampaio
Photographer: Stockton Johnson
Hair: Yoichi Tomizawa
Makeup:  Deanna Melluso
Feb 15, 2014

Model: Sara Sampaio

Photographer: Stockton Johnson

Hair: Yoichi Tomizawa

Makeup:  Deanna Melluso